Мокін Віталій Борисович

Публікації

Автор біля 340 публікацій (не рахуючи 45 звітів з науково-дослідних робіт та 44 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми), у тому числі 10-х монографій (одна з яких, спільна зі шведами, повнотекстово видана і англійською (є у Web of Science), і українською мовами), більше 280 публікацій у виданнях з міжнародних наукометричних баз даних, у т.ч. 17 у закордонних виданнях та у виданнях із системи SCOPUS, 4 підручників з грифом Міністерства освіти і науки (МОН) України, 23 навчально-методичних та методичних посібники, у т.ч. 2 - з грифом МОН України, 12 методичних вказівок та інших інструктивно-методичних видань. Має 44 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори (комп'ютерні програми)

У міжнародних наукометричних базах даних має наукових праць: 

 • у Scopus - 13 (10 цитувань, індекс Хірша  = 2).
 • у Google Scholar - 283 (626 цитувань, індекс Хірша  = 11);
 • у Web of Science Core Collection - 8.

У Google Scholar на 11 робіт кількість цитувань є більшою 10.

У міжнародній системі ReseachGate, яка об'єднує більше 14 млн. вчених з усіх країн світу, станом на 9 березня 2018 р. має рейтинг біля 22 (для порівняння - сумарний рейтинг вчених ВНТУ дорівнює біля 200).

Більш докладно усі публікації доступні в Репозитарії ВНТУ та у профілі ResearchGate.

МОНОГРАФІЇ

Мокін В.Б. Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод: Монографія / Мокін В.Б., Мокін Б.І. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000.— 152 с.

Мокін В.Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод: Монографія / Мокін В.Б. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 172 с.

Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми: Монографія / Під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 315 с.

Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод : монографія / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула. — Вінниця : ВНТУ, 2011 — 152 с.

Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод: монографія / В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт, М. П. Боцула. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 203 с.

Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом : монографія / За редакцією В. А. Сташука; [В. А. Сташук, В. Б. Мокін, В. В. Гребінь, О. В. Чунарьов]. — Херсон : Грінь Д. С., 2014. — 320 с.

Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами : монографія / В. Б. Мокін, В. Г. Сторчак, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, В. Ю. Балачук. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 196 с.


ЗАКОРДОННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Mokin V.B. The Algorithms of River Water Quality Control // XXI International Scientific Symposium — AQUA 2000. — Plock, Poland: Politechnika Warszawska, 2000. — P.: 20—27.

Mokin V.B. New Models of Processes in a River // 20TH International Scientific Symposium of Students and Young Research Workers.— Zielona Gora, Poland, 1998. — Vol.V, Part II: Management. — pp. 67—71.

Mokin V.B., Mokin B.I. River Water Control of Sewage Disposal Detection // XVI World Congress — IMEKO 2000. — V. VII. — Vienna, Hofburg, Austria: Abteilung Austauschbau and Messtechnik Karlsplatz, 2000. — P. 297–301.

Mokin V.B., Mokin B.I. Control over Volume and Quality of Sewage Water in the River Waterway // XVII IMEKO World Congress — Metrology in the 3rd Millennium. — Proceedings. — Dubrovnik, Croatia: HMD Croatian Metrology Society, 2003. — TC19. — P. 20902093.

Development of the Geoinformation System of the State Ecological Monitoring // NATO Advanced Research Workshop on “Fuzziness and Uncertainty in GIS for Environmental Security and Protection". — NATO Security through Science Series. Geographic Uncertainty in Environmental Security. Springer Netherlands, 2007 — P. 153-165.

Simulation of Dynamics of Processes of Water Biological Purification with Account of their Serial-Concurrent Interrelation in the Aquatic Systems / V. B. Mokin // Hydrobiological journal – United States – 2012 р. – № 4. – P. 100-107.

V. B. Mokin ; M. P. Botsula ; A. R. Yascholt ; W. Wojcik and A. Burlibay. Automation of measurement processing of substance concentration in water by photometric methods in monitoring and control system of a state // Proc. SPIE 8698, Optical Fibers and Their Applications 2012, 86980I (January 11, 2013); doi:10.1117/12.2019739.

Dniester River Basin: Environmental Atlas / O. Lysyk, V. Mokin, A. Plotnikova, O. Savchuk, I. Savchuk (Ukraine), V. Bujac, I. Chiriac, Gh. Sirodoev (Moldova), I. Sirodoev (Romania). — Moldova, Chişinău: Ingeocad, 2012. – 45 p. – ISBN 978-9975-4230-5-2.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ (видані за кошти ЄС)

Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу / В. В. Гребінь, В. Б. Мокін, В. А. Сташук, В. К. Хільчевський та ін. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2013. – 63 с. (Фінансування за підтримки проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки»).

Карта гідрографічного районування України (2013 р.)

Карта водогосподарського районування України (2013 р.)

ОСНОВНІ СТАТТІ

Синтез моделі річки на основі упорядкування основних процесів / В. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1997. — № 2. — С. 43—48.

Синтез оптимального закону управління якістю води в річці з урахуванням засобів його реалізації / В.Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2001.—
№ 6.— С. 67–72.

Мокін В. Б., Катасонов А. І. Розв'язання задач геоекологічного моніторингу та управління якістю річкових вод за умов надзвичайного забруднення // Геоінформатика. — 2002. — № 2. — С. 20–23.

Новий підхід до двовимірного моделювання динаміки змішування річкових вод зі стічними, що надходять з берега / В.Б. Мокін, Ю.С. Гавриков // Вестник Херсонского государственного технического университета. — 2002. — № 2. — С. 340–343.

Синтез оптимального закону управління скидами стічних вод до річки в разі її аварійного забруднення за принципом “рівних можливостей” / В. Б. Мокін // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Спеціальний випуск за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції “Інформаційно-комп'ютерні технології 2002”. — 2002. — С. 147–151.

Мокін В.Б. Керування якістю річкової води з урахуванням вагомості джерел забруднення для регіону за умов аварійного забруднення річки // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Вип. 47. — Донецьк, 2002. — С. 191–198.

Деякі аспекти управління скидами стічних вод до річки в разі її аварійного забруднення / В.Б. Мокін // Системні технології. — № 6 (23). — 2002. — С. 26–40.

Відео-інтернетні комплекси (ВІК) — нова технологія для дистанційного проведення лабораторних робіт / Б. І. Мокін, В.Б. Мокін, М. П. Боцула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2003.— № 4. — С. 110–118.

Одновимірна динамічна модель процесів самоочищення та розбавлення великої кількості стічних вод для найбільш забрудненого потоку річки / В. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2003.— № 5. — С. 42–47.

Новий підхід до розробки моделі процесів змішування стічних вод із річковими на основі теорії нечітких множин / В. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — № 6. — 2003. — С. 180–186.

Розробка геоінформаційного кадастру річок Вінницької області / В.Б. Мокін, Ю.С. Гавриков, А.Р. Ящолт // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — № 1. — 2004. — С. 66–73.

Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокіна О. О. Технологія швидкої підготовки лекцій для дистанційної форми навчання // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — № 2. — 2004. —С. 89-94.

Мокін В. Б. Комп’ютеризована обробка даних регіонального державного моніторингу вод з використанням геоінформаційних технологій / Зб. наук. праць Національного гірничого університету № 19. — Т. 2. — Дніпропетровськ, 2004.— С. 193-199.

  Мокін В. Б. Управління ступенем зарегульованості вод річкової системи Південний Буг // Вісник СевДТУ. Вип 55: Механіка, енергетика, екологія: Зб. наук. пр. — Севастополь: СевДТУ, 2003.— С. 181–190.

 Мокін В. Б. Ідентифікація параметрів малих річок на основі теорії нечітких множин по експертних оцінках та по їх геоінформаційній моделі / Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2004. — C. 133–142.

Узагальнена одновимірна модель процесів самоочищення та розбавлення стічних вод у розгалуженій річковій системі / В. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2005.— № 3. — С. 25–30.

Мокін В. Б. Оптимальна геоінформаційна модель регіональної системи державного моніторингу поверхневих вод // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2005. — № 3. — С. 32–39.

Мокін В. Б. Новий підхід до ідентифікації параметрів малих річок по нечітких експертних оцінках // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2005.— № 4. — С. 34–41.

Мокін В. Б., Ящолт А. Р. Ідентифікація математичної моделі гідрологічних процесів на гідропості "Селище" річки Південний Буг // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2005.— № 6. — С. 85–88.

Мокін В. Б., Мокіна Т. Н., Слободянюк О. В., Боцула М. П. Ділова гра як активний метод дистанційного навчання дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2005.— № 6. — С. 230–234.

Мокін В. Б., Крижановський Є. М., Коновалюк Ю. М. Автоматизована ідентифікація геоінформаційних моделей об’єктів моніторингу поверхневих вод області // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2005.— № 2. — С. 187–192.

Розробка підсистеми „ВИКИДИ” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України / Зіскінд Ю.Л., Мокін В.Б., Боцула М.П., Горячев Г.В. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Спеціальний випуск за матеріалами І-го Всеукраїнського з’їзду екологів. — 2006.— №5. — С. 132–134.

Підсистема „ВОДА і СКИДИ” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України / Зіскінд Ю.Л., Мокін В.Б., Боцула М.П., Ящолт А.Р. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Спеціальний випуск за матеріалами І-го Всеукраїнського з’їзду екологів. — 2006.— №5 — С.128–132.

Дезірон О., Мокін В., Крижановський Є. Геоінформаційна система басейну річки Південний Буг та її роль у прийнятті управлінських рішень // Водне господарство України. — 2006.— № 4. — С.10–15.

Мокін В.Б., Крижановський Є.М., Коновалюк Ю.М., Кульомін Д.Ю. Новий підхід до створення уніфікованої інформаційно-довідкової підсистеми ГІС моніторингу довкілля // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2007.— № 1.

Мокін В.Б. Новий метод автоматизованого формування звітів інформаційних систем на основі секвенційного підходу / Мокін В.Б., Ящолт А.Р. // [Вісник Вінницького політехнічного інституту]. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, — 2008. — № 3. — С. 50–56.

Мокін В.Б., Роїк О.М., Седлецький В.В. Розробка нейромережевого методу оптимізації інформаційної складової геоінформаційних моделей // [Вісник Вінницького політехнічного інституту]. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. — 2008. — № 3. — С. 63–67.

Мокін Б. І. Новий метод моделювання секвенційного опису комп'ютеризованої системи / Мокін Б. І., Мокін В. Б., Жуков С. О. // [Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Електронне видання]. — 2008. — №2.

Мокін В.Б. Автоматизація візуалізації результатів моделювання природних процесів у геоінформаційних системах / Мокін В.Б., Крижановський Є.М. // [Вісник Вінницького політехнічного інституту]. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, — 2008. — № 6. — С. 55–58.

Мокін В. Б. Новий підхід до формалізації та автоматизації обробки схем відбору проб води у підсистемі «Вода та скиди» АСУ "ЕкоІнспектор" Держекоінспекції Мінприроди України / Мокін В. Б., Боцула М. П., Ящолт А. Р. // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Електронне видання. — 2008. — №2.

Мокін В. Б. Новий метод пошуку різноманітної екологічної інформації на основі онтологічної бази даних та її XML-представлення / Мокін В. Б., Коновалюк Ю. М. // [Вісник Вінницького політехнічного інституту]. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, — 2009. — № 2. — С. 66–69.

Мокін В. Б. Концепція створення геоінформаційної системи підтримки прийняття рішень для управління транспортною мережею міста / Мокін В. Б., Сторчак В. Г. // [Вісник Вінницького політехнічного інституту]. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, — 2009. — № 2. — С. 78–83.

Мокін В. Б. Електронна екологічна бібліотека: нові підходи, технології та можливості / Мокін В. Б. // [Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Електронне видання]. — 2009.— №3.

Мокін В. Б. Інформаційна система «Екопошук» – інтернет-банк прогресивних рішень, товарів та послуг у галузі екології / Мокін В. Б. // Научно-производственный журнал «Экология и промышленность». – 2010. – № 1 (22). – С. 78 – 84.

Мокін В. Б. Інформаційна технологія автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами / Мокін В.Б., Сторчак В.Г. // [Вісник Вінницького політехнічного інституту]. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, — 2010. — № 5. — С. 79–82.

Мокін В. Б. Технологія побудови інформаційної моделі транспортної мережі міста на основі геоінформаційних моделей її елементів / Мокін В.Б., Сторчак В.Г. // Вінницький національний технічний університет. Міжнародний науково-практичний журнал «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». – 2010. – Том 2, № 18.– С. 63–63.

Інформаційна технологія пошуку геопросторових різноформатних даних / В.Б. Мокін, Ю.М. Коновалюк // Науковий вісник НГУ. – 2011. – №2. – С. 51-56.

Удосконалення методу ординарного кригінгу геостатистичного аналізу для моделювання якості вод у річці з урахуванням її звивистості систем / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, Ю. С. Семчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — Вінниця : — 2011.— № 4. — С. 46–52.

Розробка моделей вхідних даних для ітеративного методу пошуку різноформатної екологічної інформації / Коновалюк Ю. М., Мокін В. Б. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — Вінниця : — 2011.— № 5. — С. 44–57.

Новий підхід до побудови геоінформаційної імітаційної моделі транспортної мережі міста / В. Б. Мокін,  О. В. Гавенко, І. О. Медведєв, В. Г. Сторчак // Науковий вісник Національного гірничого університету– 2011. – №2. – С. 45-50.

Метод ідентифікації параметрів моделі інтенсивності руху автомобілів біля супермаркета як центра тяжіння автотранспорту міста / В. Б. Мокін, О. В. Гавенко, І. О. Медведєв, В. Г. Сторчак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця.–2011.– №1.– С.124-128.

Аналіз впливу капітального ремонту доріг на стан атмосферного повітря з використанням геоінформаційних технологій на прикладі м. Вінниці / В. Б. Мокін, Ю. С. Семчук, О. П. Сорочан, О. В. Риженко // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць. — К., 2011 — С. 5–15.

XML-формалізація методик виконання вимірювань параметрів вод та ґрунтів / В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт, М. П. Боцула // [Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Електронне видання]. — 2012. — №1.

Автоматизація моніторингу поверхневих вод басейну річки Дністер з використанням ГІС-технологій / Мокін В. Б., Крижановський Є.М. // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. — Івано-Франківськ. — 2012. — № 1 (5). — С. 30-34.

Пріоритетні напрямки розвитку автоматизації та впровадження геоінформаційних технологій в систему управління водними ресурсами р. Дніпро / Мокін В.Б. // Водне господарство України — 2012. – № 6 (102). – С. 48-52.

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори (комп’ютерні програми та бази даних)

 • Мокін В. Б. Пакет комп'ютерних програм для математичного моделювання динаміки якості річкових вод "МОделювання ДИнаміки Річкових ПРОцесів" ("МОДИРПРО") / В. Б. Мокін // Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА № 2094. — К.: ДААСП України. — Дата реєстрації: 29.06.1999.
 • Мокін Б. І. Комп’ютерна програма відео-інтернетного комплексу дистанційного виконання лабораторних робіт ("ВІК ДЛР") / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Ю. А. Солецький // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12831. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 18.04.2005.
 • Мокін Б. І. Комп’ютерна програма конструктора лабораторних робіт відео-інтернетного комплексу дистанційного виконання лабораторних робіт ("ВІК ДЛР") / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Ю. А. Солецький // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12832. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 18.04.2005.
 •  Мокін В. Б. База даних геоінформаційної аналітичної системи державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області ("БД ГІАС ДМПВ ВО") / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт, Н. М. Гончар // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12999. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 11.05.2005.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма "Пакет програм для аналізу даних спостережень якості води геоінформаційної аналітичної системи державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області" ("ГІАС ДМПВ ВО – аналіз даних") / В. Б. Мокін, М. П. Боцула // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13000. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 11.05.2005.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма "Геоінформаційна аналітична система державного моніторингу довкілля (GISSEM) / В. Б. Мокін, О. В. Давиденко, А. І. Катасонов // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13001. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 11.05.2005.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма тривимірної візуалізації параметрів річкової мережі по її геоінформаційній моделі ("NetGL") / В. Б. Мокін, О. В. Давиденко // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13002. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 11.05.2005.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма для управління якістю річкових вод шляхом встановлення нормативів на скид стічних вод до річки (“ЕкоУправління”, “EcoControl”) / В. Б. Мокін, А. І Катасонов // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13809. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 08.08.2005.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма для екологічного моніторингу та моделювання якості річкових вод (“ЕкоМонітор”, “EcoMonitor”) / В. Б. Мокін, А. І Катасонов // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13810. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 08.08.2005.
 • Мокін В. Б. Пакет комп’ютерних програм для розрахунку параметрів викидів при формуванні протоколів вимірювань параметрів газопилового потоку / В. Б. Мокін, Г. В. Горячев, Д. І. Катєльніков, С. О. Жуков // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 17722. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 28.08.2006.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Підсистема „Викиди” автоматизованої системи контролю „ЕкоІнспектор” для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів викидів в Україні” („Підсистема „Викиди” АСК „ЕкоІнспектор”) / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Г. В. Горячев, І. А. Моргун, В. М Демчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 18014. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 20.09.2006.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Підсистема „Ґрунти та відходи” автоматизованої системи контролю „ЕкоІнспектор” для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів викидів в Україні” („Підсистема „Ґрунти та відходи” АСК „ЕкоІнспектор”) / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, І. М. Штельмах, С. А. Білоконь, В.С. Савчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 18015. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 20.09.2006.
 •  Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Підсистема „Вода та скиди” автоматизованої системи контролю „ЕкоІнспектор” для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів скидів та стану забруднення води в Україні” („Підсистема „Вода та скиди” АСК „ЕкоІнспектор”) / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, А. Р. Ящолт, Є. М. Крижановський, А. В. Швець // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 18017. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 20.09.2006.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Програмний модуль обмеженого доступу користувачів для АСУ “ЕкоІнспектор” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, В. С. Савчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 19305. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 23.01.2007.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Універсальний редактор розрахункових співвідношень методик виконання вимірювань параметрів газів, води і ґрунту” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, О.М. Гуменюк // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 19306. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 23.01.2007.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Програмний модуль захищеного експорту-імпорту даних для АСУ “ЕкоІнспектор” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, В. С. Савчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 19308. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 23.01.2007.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма для автоматизації процесу складання розкладів руху міського електротранспорту («Rasprash») / В. Б. Мокін, М. П. Розводюк, В. Г. Сторчак // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21865. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 30.08.2007.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система моніторингу стану вод та підтримки прийняття рішень для управління басейном річки Південний Буг” / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула, Ю. М. Коновалюк // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 26733. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 01.12.2008.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Мережна геоінформаційна система екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Сіверський Донець” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Ю. М. Коновалюк, Є. М. Крижановський, Д. М. Кульомін // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28115. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 25.03.2009.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Підсистема «Вода та скиди» автоматизованої системи управління «ЕкоІнспектор» для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів скидів та стану забруднення води в Україні”. Версія 2.0” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, А. Р. Ящолт // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28116. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 25.03.2009.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейнів великих річок України”(ГІС «Річки України») / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28117. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 25.03.2009.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Прип’ять” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк, Д. Ю. Кульомін // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28118. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 25.03.2009.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система моніторингу стану вод водогосподарських об’єктів річки Тиса на основі моделі їх взаємозв’язків” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Д. Ю. Кульомін // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28119. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 25.03.2009.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Дністер” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк, Д. Ю. Кульомін // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28120. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 25.03.2009.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма для порівняння та синхронізації змін метрики та семантики в картах геоінформаційних систем у форматі ГІС «Панорама» / В. Б. Мокін, Д. Ю. Кульомін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28121. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 25.03.2009.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Тиса” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Д. Ю. Кульомін // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28122. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 25.03.2009.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Програмний модуль побудови інтерполяційних моделей географічних поверхонь та їх зафарбування” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, О. О. Юдін // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28123. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 25.03.2009.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система кадастру мінеральних ресурсів Донецької області” / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк, А. В. Васильчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37657. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації : 31.03.2011.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система екологічного моніторингу та обліку корисних копалин Вінницької області” / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт, Ю. М. Коновалюк, А. В. Васильчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37658. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації : 31.03.2011.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Програмне забезпечення програмно-технічного комплексу для системи моніторингу стану атмосфери та викидів в адміністративних областях України” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42275. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 16.02.2012.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Програмне забезпечення програмно-технічного комплексу для системи моніторингу стану грунтів та відходів в адміністративних областях України” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42276. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 16.02.2012.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Програмне забезпечення програмно-технічного комплексу для системи моніторингу стану вод та скидів в адміністративних областях України” / В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42277. — К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 16.02.2012.
 • Гавенко О. В. Інформаційна система для імітаційного моделювання процесів у багатозв'язній просторово-розподіленій системі / О. В. Гавенко, В. Б. Мокін // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50006. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 05.07.2013.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Автоматизована система розрахунку водогосподарського балансу району річкового басейну Південного Бугу” / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56206. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації : 27.08.2014.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Рівненської області” / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, Л. М. Скорина // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56207. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 27.08.2014.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Система управління, аналізу та зберігання екологічних даних м. Кривий Ріг” / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, А. Р. Ящолт // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58780. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 24.02.2015.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система з основними даними моніторингу якості вод і водокористування Кіровоградської області” / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58781. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 24.02.2015.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система гідрографічного та водогосподарського районування території України” / 
 • В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, Л. М. Скорина // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58782. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 24.02.2015.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Сумської області” / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, Л. М. Скорина // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58783. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 24.02.2015.
 • Мокін В. Б. Комп’ютерна програма „Геоінформаційна система для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Полтавської області” / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, Л. М. Скорина // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58789. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 24.02.2015.
 • Мокін В. Б., Крижановський Є. М. Комп'ютерна програма "Автоматизована система розрахунку водогосподарського балансу басейну Сіверського Дінця" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62262. - К. : Державна служба інтелектуальної власності України. - Дата реєстрації: 26.10.2015.
 • Мокін В. Б., Крижановський Є. М., Крилик О.В., Скорина Л. М. Комп'ютерна програма "Еколого-економічне управління регіоном" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62263. - К. : Державна служба інтелектуальної власності України. - Дата реєстрації: 26.10.2015.