Мокін Віталій Борисович

Навчально-методична робота

Розширив у ВНТУ ліцензію на напрям 6.050101 «Комп’ютерні науки» (2012), ліцензував нову спеціальність для спеціалітету (2012) та магістратури (2015) 7,8.05010105 “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. Успішно пройшов у 2015 р. акредитацію спеціальності 7.05010105. Ліцензував у ВНТУ новий напрям 6.040303 «Системний аналіз» (2015) - тепер це спеціальність 124 - Системний аналіз. Ліцензував на кафедрі 2 спеціальності аспірантури: 122 - "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" та 124 - "Системний аналіз".

Навчально-методичні комплекти дисциплін, які я викладаю:

1. Інформаційні технології моніторингу та аналізу стану складних систем (для магістрів спеціальності 122):

2. Вступ до фаху (для бакалаврів спеціальності 124):

Також за мною закріплені дисципліни для таких напрямів і спеціальностей:

- спеціальностей 122 - "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" та 124 - "Системний аналіз":

1. Інформаційні технології моніторингу та аналізу стану складних систем (для аспірантів та здобувачів зі спеціальності 124) (без виділення навантаження)

2. Вступ до фаху (для бакалаврів спеціальності 122, курс 1, практика)

-  напряму бакалаврату 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування":

1. Моделювання і прогнозування стану довкілля (курс 4)

2. Моніторинг довкілля (курс 3)

Інші НМКД нашої кафедри, які викладає акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б.І.:

1. Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій (для магістрів спеціальності 122)

Співавтор дистанційних курсів з дисциплін:

  • "Геоінформаційні системи і моніторинг навколишнього середовища" (2014 р.),
  • "Екологічне картографування" (2014 р.),
  • "Геоінформаційні системи" (2012 р.), 
  • "Моніторинг довкілля" (2012 р.).

Автор 4 підручників із грифом МОН України, 22 навчальних посібників, у т.ч. 2-х із грифом МОН України, 12 методичних вказівок та іншої інструктивно-методичної літератури та ряду статей науково-методичного характеру у наукових фахових виданнях.

Був членом журі Міжнародного конкурсу молодих користувачів ГІС від ESRI (США). 

Був співголовою оргкомітету та журі ІІ Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (під патронатом Громадської ради при Мінприроди України) у 2015 р. (http://ecomon.vntu.edu.ua/). У 2014 р. був співголовою першого такого конкурсу (тоді він стосувався ще й молодих вчених), а у 2008, 2012 та 2013 роках був співголовою оргкомітету та журі Вінницьких обласних конкурсів з моніторингу довкілля серед учнів та студентів (є автором ідеї проведення таких конкурсів), які проводив у ВНТУ спільно з регіональними підрозділами Мінприроди та МОН України.

ОПУБЛІКОВАНІ РОБОТИ

ПІДРУЧНИКИ (із грифом МОН України)

Методологія та організація наукових досліджень (в екології): підручник / [Клименко М. О., Петрук В. Г., Мокін В. Б. та ін.]. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 474 с.

Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. Боголюбова. [2-е вид., перероб. і доп.]. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 232 с.

Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. Боголюбова і Т. А. Сафранова. – Херсон: Грінь Д. С., 2011. – 530 с.

та ін.

ПОСІБНИКИ (із грифом МОН України)

Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник / Петрук В. Г., Володарський Є. Т., Мокін В. Б.; під ред. В. Г. Петрука. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 144 с.

Математичні методи ідентифікації динамічних систем : навчальний посібник : Рекомендовано МОН України / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 260 с.

ПОСІБНИКИ (із грифом ВНТУ)

Геоінформаційні системи в екології. – Електронний навчальний посібник / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський / Під ред. Крижановського Є. М. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 192 с.

Геоінформаційна аналітична система державного моніторингу довкілля Вінницької області. Ч.І. Моніторинг поверхневих вод: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, О. Г. Яворська, М. П. Боцула та ін.] ; під ред. В. Б. Мокіна та О. Г. Яворської. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.— 78 с.

Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів „ЕкоІнспектор”: Ч. І. "Викиди" : методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, Г. В. Горячев, М. П. Боцула, С. О. Жуков  та ін.]. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007.— 128 с.

Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула та ін.]; під ред. В.Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 252 с.

Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський та ін.]; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 236 с.

Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт та ін.]; під ред. В.Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 244 с.

Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський та ін.]; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 236 с.

Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об’єктів річки Тиса у Закарпатській області: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський та ін.]; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 228 с.

Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський та ін.]; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 352 с.

Геоінформаційна система каталогу-класифікатору з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об’єктів басейну р. Кальміус: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Г. В. Горячев, Є. М. Крижановський та ін.]; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 284 с.

Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "Екоінспектор". Частина I. Підсистема "Викиди": Методичний посібник. Вид. 2-ге, змінене та доповнене / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, Г. В. Горячев, М. П. Боцула, С. О. Жуков та ін.]; під ред. Г. В. Горячева. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. — 192 с.

та ін.

Положення та методичні вказівки 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «моніторинг довкілля» / Уклад. Є. М. Крижановський, В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Г. В. Горячев – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 64 с.

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для студентів напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання / Уклад. В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт, Л. М. Скорина. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 42 с.

Положення про порядок підготовки магістрів у Вінницькому національному технічному університеті / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. Б. Мокін., С. В. Бевз — 6-те вид. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 60 с.

Методичні вказівки з організації роботи аспіранта (здобувача) у Вінницькому національному технічному університеті / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. Б. Мокін., С. М. Москвіна, О. О. Новікова. — Вінниця: ВНТУ, 2006. —75 с.

та ін.