Мокін Віталій Борисович

Наукова робота

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему "Математичні та геоінформаційні моделі для моніторингу річкових вод та управління процесами їх очищення" зі спеціальності 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" (2006) (за сучасною класифікацією: 126 - Інформаційні системи та технології)

Є членом Науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України.

Був керівником секції з автоматизації та впровадження геоінформаційних технологій в систему управління водними ресурсами при Басейновій раді Дніпра. 

Був Головою Науково-технічної ради при Басейновій раді Південного Бугу (з 2009 р.). 

Протягом 2010-2014 рр. був членом технічної координаційно-експертної ради з питань інформатизації при міському голові м. Вінниця В. Гройсмані.

Протягом 2010-2015 рр. був членом дорадчого комітету зі сталого енергоефективного розвитку міста Вінниці при Вінницькій міськраді.

Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій зі спеціальностей 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" та 05.13.06 - "Інформаційні технології" (у ВНТУ з 2007 р. та в Інституті телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України з 2009 р.).

Підготував 7-х кандидатів технічних наук - усі зі спеціальності 05.13.06 - "Інформаційні технології":

Ящолт А.Р. «Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості води», 2009 р.

Крижановський Є.М. «Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод», 2010 р.

Сторчак В.Г. «Інформаційна технологія автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем», 2011 р.

Гавенко О.В. «Інформаційна технологія для побудови аналітичних геоінформаційних систем багатозв'язних просторово-розподілених об'єктів», 2013 р.

Бурбело С.М. «Технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами», 2013 р.

Дзюняк Д.Ю. «Інформаційна технологія оцінювання параметрів викидів речовин за даними оперативного моніторингу забруднення атмосферного повітря», 2017 р.

Варчук І.В. «Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем», 2017 р.

Має 5-х аспірантів та 2-х здобувачів зі спеціальностей 124 - "Системний аналіз", 05.13.06 - "Інформаційні технології", 126 - "Інформаційні системи та технології", 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" та 21.06.01 - "Екологічна безпека".

Напрямки наукової діяльності: методологія та технології створення і впровадження інформаційних систем для моніторингу складних систем, контролю, моделювання, прогнозування та управління станом довкілля і природокористуванням; наукові та практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій, у т.ч. геоінформаційних технологій, у різних галузях (транспорт, енергетика, містобудування, бізнес-процеси та ін.), системний аналіз, технології електронного урядування, веб-системи, створення систем підтримки прийняття рішень, Data Mining та ін.

Є членом редколегій наукових фахових журналів України «Вісник Вінницького політехнічного інституту», «Наукові праці Вінницького національного технічного університету», «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» та «Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технології».

Автор більше 340 наукових публікацій (не рахуючи 45 звітів з НДР та 44 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на комп'ютерні програми), у тому числі 10-х монографій (одна, спільна зі шведами, видана українською та англійською мовами), більше 280 публікацій у виданнях з міжнародних наукометричних баз даних, у т.ч. 13 - зі Scopus (видання США та ЄС), 4 підручників із грифом МОН України, 23 навчальних посібників, у т.ч. 2-х із грифом МОН України.

У міжнародній науковометричній базі даних Scopus - 13 публікацій і 10 цитувань на них. Індекс цитування Хірша = 2. Кількість публікацій, на які є посилання - 7.

У міжнародній науковометричній базі даних Google Scholar - 283 публікацій і 626 цитувань на них. Індекс цитування Хірша = 11. Кількість публікацій, на які є посилання - 155. Кількість публікацій, на які є 10 і більше посилань - 11. 

У міжнародній системі ReseachGate, яка об'єднує більше 14 млн. вчених з усіх країн світу, станом на 9 березня 2018 р. має рейтинг біля 22 (для порівняння - сумарний рейтинг вчених ВНТУ дорівнює біля 200).

Співавтор таких видань за кошти ООН, Єврокомісії та країн ЄС: видання «Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу» та карти «Водогосподарське районування території України» і «Гідрографічне районування території України» за фінансування за підтримки проекту ЄС, 2012-2013 рр.; «Басейн річки Дністер: Екологічний атлас» (2010-2012 рр.) за підтримки проекту ООН, ОБСЄ; «Екологічний атлас басейну річки Південний Буг» за підтримки проекту Wetlands International (Нідерланди) (2006-2009 рр.).

Виконував роботи у міжнародних проектах та роботи, які фінансувались міжнародними інституціями:

1.     Розробка та впровадження ГІС для р. Сіверський Донець на замовлення та в рамках спільного фінансування Держводгоспу та проекту TACIS «Фаза 2. Басейн Сіверського Дінця» (Компанія «Mott MacDonald», Великобританія, Нідерланди), 2007 р. Був затверджений старшим експертом від України.

2.     Розробка та впровадження ГІС для р. Прип’ять в межах проекту TACIS «Фаза 2. Прип’ять» (Компанія «Mott MacDonald», Великобританія, Нідерланди), 2007 р. Був затверджений старшим експертом від України

3.     Розробка та впровадження ГІС для р. Тиса в межах проекту Євросоюзу INTERREG IIIВ САDSES/ТАСІS «Покращення системи управління паводками — МОЗЕС» (з англ. «CADSES» — «Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space» — Центральний, Адріатичний, Дунайський та Південно-Східний Європейський простір) (Екологічні програми ООН – UNEP), 2007-2008 рр.

4.     «Демаркація границі басейну Дніпро» на замовлення Програми розвитку ООН та Глобального Екологічного Фонду (UNDP/GEF) «Implementation of the Dnipro Basin Strategic Action Program for the reduction of persistent toxics pollution» (№00070358) (зі створенням ГІС Дніпра у масштабі 1:200 000), 2011 р. Був експертом проекту ПРООН/ГЕФ від України.

5.     НДР ВНТУ «Виготовлення макету басейну Дніпра», виконаної в НДЛ ЕДЕМ на замовлення Програми розвитку ООН та Глобального Екологічного Фонду «Implementation of the Dnipro Basin Strategic Action Program for the reduction of persistent toxics pollution» (№00070358) (створення та макетування ГІС водогосподарського комплексу басейну Дніпра з усіма основними гідротехнічними спорудами), 2011 р. Був керівником цієї НДР, яка виконувалась на основі контракту між ВНТУ і UNDP.

6.     «Інтернет-ГІС басейну річки Дністер» у межах проекту «Транскордонне співробітництво та стійкий розвиток у басейні р. Дністер: Фаза III – реалізація Програми дій» («Дністер-III», 2008-2010 рр.), який виконувався під керівництвом ОБСЄ, Європейської економічної комісії ООН та ЮНЕП/ГРІД-Арендал (GRID-Arendal UNEP – Екологічні програми ООН у Норвегії) спільно з урядами України та Республіки Молдова, 2009-2011 рр. Був керівником робочої групи експертів від України з інформаційного менеджменту у проекті.

7.     «ГІС басейну р. Дністер» та «Розробка екологічного атласу басейну Дністра» у межах проекту «Транскордонне співробітництво та стійкий розвиток у басейні р. Дністер: Фаза III – реалізація Програми дій» («Дністер-III», 2008-2010 рр.), який виконувався під керівництвом ОБСЕ, Європейської економічної комісії ООН та ЮНЕП/ГРІД-Арендал (GRID-Arendal UNEP – Екологічні програми ООН у Норвегії) спільно з урядами України та Республіки Молдова, 2010-2012 рр. Є автором ідеї створення та співавтором Екологічного атласу басейну Дністра, про що зазначено в самому атласі.

8.     Розробка та видання «Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу». Фінансування за підтримки проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки», 2011-2012 рр. Є співавтором видання.

9.     Підготовка тематичних шарів для карт «Водогосподарське районування території України» та «Гідрографічне районування території України», виданих ЗАТ «Інститут передових технологій». Фінансування за підтримки проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки», 2011-2012 рр.

10.  Розробка та видання: «Екологічний атлас басейну річки Південний Буг» за підтримки проекту Wetlands International (Нідерланди) «У напрямі до інтеграції питань збереження водно-болотного біорізноманіття в управління водними ресурсами та сільське господарство в Україні: пілотний проект в басейні р. Південний Буг» (NL1164.001), 2009 р. Є співавтором Екологічного атласу басейну річки Південний Буг, про що зазначено в самому атласі.

11.  Розробка геоінформаційного забезпечення Плану управління річковим басейном р. Південний Буг відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС в межах спільного українсько-шведського проекту «Інституційне посилення басейнового управління річкою України (на прикладі Південного Бугу)», 2009-2014 рр. Є співавтором видання.

Був експертом проекту ОБСЄ по створенню інформаційної технології і системи для управління водними ресурсами з урахуванням зміни клімату у басейні р. Дністер: http://vb.dniester-basin.org/

В якості наукового керівника виконав більше 45 науково-дослідних робіт, переважно госпдоговірних, у межах фінансування в Україні - Держводагентства (Держводгоспу) та його басейнових і обласних управлінь, Держекоінспекції, Мінприроди, Мінпаливенерго, МОН України та Вінницької, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської та Сумської облдержадміністрацій. В результаті у держстановах кожної області України впроваджено по декілька різних інформаційних систем:

- ГІС гідрографічного районування України (впроваджена в усіх 31 басейнових та обласних управліннях водних ресурсів України);

- ГІС водогосподарського районування України (впроваджена в усіх 31 басейнових та обласних управліннях водних ресурсів України);

- ГІС моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами областей та басейнів річок України, розроблені на замовлення ООН, Єврокомісії, Мінприроди, Держводагентства (Держводгоспу) та облдержадміністрацій України (2003-2014 рр.):

 • Прип’ять,
 • Тиса,
 • Дністер,
 • Південний Буг,
 • Сіверський Донець,
 • Кальміус,
 • водні ресурси Львівської області;
 • водні ресурси Вінницької області;
 • водні ресурси Кіровоградської області;
 • водні ресурси Миколаївської області;
 • водні ресурси та гідротехнічні споруди Полтавської області;
 • водні ресурси та гідротехнічні споруди Рівненської області;
 • водні ресурси та гідротехнічні споруди Сумської області;

- ГІС моніторингу довкілля та природокористування м. Вінниці та Вінницької області;

- ГІС кадастру мінеральних ресурсів Донецької області (за винятком вугілля);

- АСУ "ЕкоІнспектор" (підсистеми «Вода та скиди», «Ґрунти та відходи» та «Викиди») – єдина загальнодержавна геоінформаційна аналітична система Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування, яка створена в НДЛ ЕДЕМ та впроваджена у державних екологічних інспекціях АР Крим, усіх областей та великих міст України, у т.ч. у Рівненській області (протягом 2006-2009 рр. НДЛ ЕДЕМ здійснювала супровід та технічну підтримку цієї системи і щороку фахівці НДЛ ЕДЕМ ВНТУ проводили підвищення кваліфікації фахівців підрозділів усіх держекоінспекцій країни у ВНТУ у м. Вінниці або (в останні роки) у Мінприроди у м. Київ);

- Комплекс автоматизованих робочих місць для загальнодержавного та обласних інформаційно-аналітичних центрів з моніторингу довкілля для ведення даних екологічного моніторингу (2009-2010 рр.), розроблений на замовлення департаменту екологічного моніторингу Мінприроди.

Усі дані прив’язані до карт геопорталів та/або векторних ГІС у масштабі 1:200 000 (на окремі території – до більш детальних карт), можуть конвертуватись у такі пакети програм як ArcGIS, MapInfo та інші, легко управляються та оновлюються, у т.ч. шляхом підключення даних дистанційного зондування Землі, дають можливість автоматизованого оновлення, не вимагають від користувачів спеціальних знань в галузі програмування та картографування, можливість швидкої підготовки аналітичних звітів з картами і таблицями у зручному вигляді.

На замовлення управління містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації у 2009 р. розроблено положення про Геоінформаційний центр управління розвитком та містобудівний кадастр Вінницької області, яке у тому ж році було затверджено на сесії Вінницької облради.

Виконано такі госпдоговірні науково-дослідні роботи:

- на замовлення Держводагентства та його регіональних управлінь:

·- Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій (№ ДР 0105U006684) (2006 р.) – впроваджено у Басейновому управлінні водних ресурсів (БУВР) р. Південний Буг;

·- Створення системи підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій (№ ДР 0107U005997) (2007 р.) – впроваджено у Сіверсько-Донецькому БУВР;

·- Створення геоінформаційної системи моніторингу стану вод басейну річки Прип’ять (№ ДР 0107U011807) (2007 р.) – впроваджено у БУВР Дніпра та в облводресурсів басейну р. Прип’ять;

·- Розробка геоінформаційної системи водних ресурсів Львівської області з базою даних про водокористування та даними спостережень за станом поверхневих вод області (№ ДР 0108U009138) (2008 р.) – впроваджено у Львівському облводресурсів;

·- Створення геоінформаційної аналітичної системи моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об’єктів Закарпатської області (№ ДР 0108U008125) (2008 р.) – впроваджено у БУВР р. Тиса;

·- Створення геоінформаційної системи підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер (№ ДР 0108U009137) (2008 р.) – впроваджено у Дністровсько-Прутському БУВР;

·- Розробка наукових засад оцінювання відповідності метрологічно-вимірювальної бази басейнових управлінь водних ресурсів характеру забруднення басейнів річок (за даними моніторингу якості та використання вод) (№ ДР 0111U005560) (2011 р.) – впроваджено в управлінні використання водних ресурсів Держводагентства;

·- Розробка моделей, структури даних, алгоритмів обробки і аналізу даних та макету інтерфейсу мережевої інформаційної системи обліку і аналізу процесів водокористування регіонального рівня (№ ДР 0111U001564) (2012 р.) – впроваджено у Херсонському обласному управлінні водних ресурсів та його регіональних підрозділах;

·- Розробка інформаційної моделі водогосподарського районування України (№ ДР 0112U003475) (2012 р.) – впроваджено в управлінні використання водних ресурсів Держводагентства;

·- Розроблення моделі водогосподарського балансу району річкового басейну Південного Бугу (№ ДР 0113U005101) (2013 р.) – впроваджено в управлінні використання водних ресурсів Держводагентства;
·- Створення та впровадження геоінформаційної системи з основними даними про водні ресурси та даними моніторингу якості вод і водокористування Миколаївської області  – впроваджено в Миколаївському обласному управлінні водних ресурсів Держводагентства;

·- Розроблення моделі водогосподарського балансу району річкового басейну Сіверського Дінця (№ ДР 0114U001879) (2014-2015 р.) – впроваджено в управлінні використання водних ресурсів Держводагентства та у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів і його регіональних управліннях;

- на замовлення обласних держуправлінь охорони навколишнього природного середовища Мінприроди та управлінь облдержадміністрацій (за поданням управлінь екологічного профілю):

·- Створення та впровадження геоінформаційної системи для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Полтавської області (№ ДР 0112U006650) – впроваджено у Полтавському обласному управлінні водних ресурсів;

·- Створення та впровадження геоінформаційної системи з основними даними про водні ресурси та даними моніторингу якості вод і водокористування Кіровоградської області (№ ДР 0112U008255) (2012 р.) – впроваджено у Кіровоградському обласному управлінні водних ресурсів;

·- Розробка програмного забезпечення для роботи з геоінформаційною системою кадастру мінеральних ресурсів Донецької області на замовлення Донецькгеології та Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Донецькій області (№ ДР 0109U008531) (2009 р.) – впроваджено у них же;

·- Створення геоінформаційної системи моніторингу та обліку корисних копалин Вінницької області (№ ДР 0109U004944) на замовлення Головного управління економіки Вінницької облдержадміністрації (2009 р.) – впроваджено у Вінницькій облдержадміністрації;

·- Створення бази даних геоінформаційної системи каталогу-класифікатору з паспортними даними водних об’єктів басейну р. Кальміус та геоінформаційного забезпечення каталогу-класифікатору з паспортними даними водних об’єктів” (№ ДР 0108U011046) (2008 р.) – на замовлення Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Донецькій
області – впроваджено у цьому ж управлінні та у Сіверсько-Донецькому БУВР;

·- Розробка і апробація технології створення геоінформаційної аналітичної системи моніторингу водних ресурсів області (розробка структури електронних паспортів малих річок і водойм, створення запитів для кількісної і якісної оцінки стану річок) (№ ДР 0103U007941) (2003-2004 рр.) – на замовлення Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області – впроваджено у цьому ж управлінні та у БУВР р. Південний Буг;

·- Розробка і впровадження геоінформаційної аналітичної системи моніторингу поверхневих водних ресурсів області (паспортизація малих річок і водойм, кількісне та якісне оцінювання їх стану (№ 0204U006122) (2004 р.) – на замовлення Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області – впроваджено у цьому ж управлінні та у БУВР р. Південний Буг;

·- Екологічне оцінювання якості поверхневих вод Вінницької області (ДР 0105U006683) (2005 р.) на замовлення Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області – впроваджено у цьому ж управлінні;

·- Розробка геоінформаційного банку екологічної інформації з можливістю наповнення даними різного характеру для державних та освітніх установ Вінницької області (№ ДР 0106U011772) (2007 р.) – на замовлення Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області – впроваджено у цьому ж управлінні та у БУВР р. Південний Буг і Головному управлінні МНС у Вінницькій області;

- на замовлення Державної екологічної інспекції та департаментів Мінприроди України:

·- Розробка та впровадження єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів, і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування (№ ДР 0105U008854) (2005 р.);

·- Супровід упровадження та удосконалення цієї ж системи щороку: № ДР 0107U008338 (2007 р.), № ДР 0107U012438 (2007 р.), № ДР 0108U011047 (2009 р.);

 - Розроблення і впровадження програмного забезпечення для збирання та оброблення первинних даних спостережень, програмного забезпечення інформаційного обміну для аналітичних підрозділів суб’єктів та інформаційно-аналітичних центрів системи моніторингу регіонального рівня (№ ДР 0109U005076) (2009 р.) – на замовлення підприємства, генпідрядником якого був департамент моніторингу довкілля Мінприроди;

– на замовлення ТОВ «ГІСІНФО» (генеральним підрядником була Криворізька міськрада)
 - Розробка інформаційної моделі екологічної геоінформаційної системи м. Кривий Ріг (№ ДР 0112U006706) (2012-2013 рр.)

та ін.